Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

Regulamin – webinarium odpłatne

usługi świadczonej drogą elektroniczną - odpłatne szkolenie w formie webinarium

REGULAMIN

usługi świadczonej drogą elektroniczną

– odpłatne szkolenie w formie webinarium

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Spółkę DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS EDUKACJA I DORADZTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (60-711) przy ul. Strusia 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000536602, NIP 7780085150, REGON: 632097160, osoba do kontaktu: Dominika Sobol-Gotowska, e-mail: dominika.sobol-gotowska@ziemski.com.pl, nr telefonu: (61) 866 26 28  polegającej na umożliwieniu Usługobiorcy dostępu do wysłuchania Szkolenia.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę jest warunkiem świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 3. Z uwagi na przedmiot Usługi i jej charakter jest ona świadczona odpłatnie, za wynagrodzeniem płatnym przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy w wysokości, terminie i w sposób określonych w ofercie złożonej przez Usługodawcę w tym zakresie i nie jest kierowana do osób fizycznych do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów (w tym ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§ 2 [Definicje]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi drogą elektroniczną;
 2. Usługodawca – Dr Krystian Ziemski & Partners Edukacja i Doradztwo Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-711) przy ul. Strusia 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000536602, NIP 7780085150, REGON: 632097160;
 3. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, inna niż określona w §1 ust. 3 Regulaminu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłosiła Uczestnika Szkolenia i wykupiła dla Uczestnika Szkolenia udział w Szkoleniu;
 4. Szkolenie lub Usługa – szkolenie obejmujące określone przez Usługodawcę zagadnienia prawne, prowadzone zdalnie w formie webinarium z wykorzystaniem narzędzia technicznego o nazwie Clickmeeting, połączone z możliwością zadawania pytań poprzez chat oraz ocenę Szkolenia;
 5. Strona lub Strony – Usługobiorca lub Usługodawca odrębnie lub łącznie;
 6. Uczestnik Szkolenia – osoba zgłoszona przez Usługobiorcę do udziału w Szkoleniu;
 7. Oferta – oferta Usługodawcy określająca szczegółowe informacje dotyczące Usługi, w szczególności: przedmiot Szkolenia, jego termin, czas trwania, cenę.

§ 3 [Dostęp do Szkolenia]

 1. Do uczestnictwa w Szkoleniu niezbędne są:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia, posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
  1. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies – więcej informacji w tym zakresie w Polityce Prywatności, z którą zapoznać się można tutaj;
  1. konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Usługobiorcy, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

§ 4 [Udział w Szkoleniu]

 1. Usługobiorca chcący skorzystać z Usługi, wykonuje – w odpowiedzi na Ofertę Usługodawcy – następujące czynności:
 2. dla zgłoszenia udziału Uczestnika Szkolenia w Szkoleniu i zawarcia przez Strony umowy świadczenia Usługi:
 3. klika w przycisk „Dodaj do koszyka”
 4. przechodzi do zakładki „Koszyk”,
 5. wypełnia formularz zgłoszeniowy w szczególności poprzez podanie niezbędnych informacji, w tym danych dotyczących Usługobiorcy jako „Zgłaszającego” (m. in. adresu poczty elektronicznej), danych wszystkich Uczestników Szkolenia, których zgłasza Usługobiorca, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, niezbędnych dla świadczenia Usługi; w przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę więcej niż jednego Uczestnika Szkolenia, Usługobiorca jest zobowiązany do wskazania liczby Uczestników Szkolenia w miejscu „ilość” oraz wskazania danych osobowych wszystkich Uczestników Szkolenia;
 6. potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść;
 7. dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie na rzecz Usługodawcy w wysokości  określonej  w Ofercie i tym samym przyjmuje ofertę Usługodawcy w tym zakresie, a w związku z czym dochodzi do zawarcia przez Strony umowy świadczenia Usługi,:
 8. w dniu, w którym ma odbyć się Szkolenie – każdy z Uczestników Szkolenia, których udział w Szkoleniu został opłacony przez Usługobiorcę, klika na link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail Usługodawcy wskazany w formularzu zgłoszeniowym , o którym mowa w ust. 2 poniżej i następnie przycisk: „Wchodzę”.
 9. Po weryfikacji przez Usługodawcę zapłaty ceny za Szkolenie przez Usługobiorcę, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy jako „Zgłaszającego”, o którym mowa w ust. 1 pkt c) powyżej, wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym do Szkolenia najpóźniej jeden dzień przed Szkoleniem. Otrzymanie linku aktywacyjnego stanowi również potwierdzenie zawarcia przez Strony umowy świadczenia Usługi. W przypadku braku otrzymania linku aktywacyjnego, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie korzystając z numeru telefonu wskazanego w § 1 ust. 1 osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy. W przypadku nieaktywowania linku przez Usługobiorcę, co jest możliwe najwcześniej na jedną godzinę przed planowanym terminem Szkolenia, w dniu lub w czasie prowadzenia Szkolenia, Usługodawca nie ma możliwości późniejszego świadczenia Usługi. Usługobiorca otrzyma jeden link aktywacyjny do Szkolenia niezależnie od liczby Uczestników Szkolenia, których zgłosił Usługobiorca.
 10. Usługodawca oświadcza, że Usługa świadczona jest poprzez narzędzie techniczne Clickmeeting, którego funkcjonalność ograniczona jest do maksymalnie 100 Uczestników Szkolenia.
 11. Usługobiorca otrzymuje dostęp do zakupionego Szkolenia, a udział w Szkoleniu uzależniony jest wyłącznie od woli Usługobiorcy.
 12. Do udziału w Szkoleniu uprawnieni są jedynie Uczestnicy Szkolenia zgłoszeni przez Usługobiorcę zgodnie z Regulaminem, których udział w Szkoleniu został opłacony przez Usługobiorcę.
 13. Link aktywacyjny uprawniający Uczestnika Szkolenia do udziału w Szkoleniu uprawnia każdego Uczestnika Szkolenia do jego aktywacji na jednym urządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
 14. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w ust. 5 i 6 powyżej, Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny za Szkolenie zgodnie z Ofertą za każde naruszenie odrębnie.
 15. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość podawanych danych. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 [Szkolenie]

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany daty i godziny Szkolenia jeżeli – z przyczyn niezależnych od Usługodawcy – nawiązanie połączenia lub przeprowadzenie Szkolenia w terminie pierwotnie wskazanym w Ofercie będzie niemożliwe lub bardzo utrudnione, w tym w szczególności  z powodu usprawiedliwionej nieobecności prelegenta. W takiej sytuacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi o nowym terminie Szkolenia Usługodawcę.
 2. Usługobiorca lub Uczestnik Szkolenia są uprawnienia do rezygnacji z udziału w Szkoleniu w każdym czasie  poprzez nieaktywowanie linku do Szkolenia lub zakończenie w nim udziału, a wówczas umowa świadczenia Usługi ulega rozwiązaniu, jednakże – o ile Strony nie postanowią inaczej – nie ma to wpływu na obowiązek Usługobiorcy zapłaty ceny za Szkolenie na rzecz Usługodawcy w wysokości, terminie i w sposób określonych w Ofercie złożonej przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w postaci elektronicznej przesyłając ją adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy. Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać określenie Usługobiorcy, temat Szkolenia, którego dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 6 [Treść Szkolenia]

 1. Szkolenie może być nagrywane wyłącznie przez Usługodawcę i wyłącznie w zakresie wystąpienia prelegenta i jego prezentacji. Wystąpienia prelegenta i jego prezentacja podlegają ochronie prawnej, w tym w zakresie regulacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Materiały udostępnione podczas Szkolenia mogą być wykorzystywane przez Usługobiorcę wyłącznie na użytek własny.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować materiałów udostępnionych przez Usługodawcę osobom trzecim.
 4. Wszelkie udostępnione w ramach świadczenia Usługi treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Treści prezentowane w ramach Szkolenia stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów prelegenta w chwili ich zaprezentowania oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy w jakiejkolwiek sprawie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści prezentacji oraz poglądów i stanowisk w nich wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub linii orzeczniczej sądów i organów administracji. Ani Usługodawca, ani prelegent nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez Usługobiorcę lub osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści przekazanych na Szkoleniu.

§ 7 [Cena za Szkolenie]

 1. Cena Szkolenia podana w Ofercie jest ceną wiążącą.
 2. Ceny Szkolenia podana w Ofercie stanowi kwotę netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny za Szkolenie na podstawie faktury VAT przesłanej przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazanym w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę, w terminie wskazanym w Ofercie.

§ 8 [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) Usługobiorców będących osobami fizycznymi , osób działających w imieniu Usługobiorców i Uczestników Szkolenia jest Usługodawca, a podstawą prawną ich przetwarzania przez Usługodawcę jest art. 6 ust 1 lit. b) lub c) lub f) RODO.  
 2. Dane osobowe będą przechowywane – z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu – przez czasniezbędny do realizacji umowy świadczenia Usługi, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, a także do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia. .
 3. W zakresie danych potrzebnych do zawarcia i realizacji umowy świadczenia Usługi, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania. Dane niezbędne do wystawienia faktury Usługobiorcy mają obowiązek podać zgodnie z przepisami podatkowymi. Ich nie podanie uniemożliwi wystawienie faktury Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy ich podanie jest wymogiem ustawowym.
 4. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych: prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw osoba, której dane osobowe dotyczą może  skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem  adresu Usługodawcy wskazanego w § 1 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy.
 5. Usługodawca co danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Usługodawca wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe Usługobiorcy:
  • nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  • mogą być udostępniane podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Usługodawcą.
 6. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się poinformować Uczestników Szkolenia o treści niniejszego paragrafu.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Jeżeli zmiana Regulaminu nastąpi po zawarciu  umowy świadczenia Usługi, a przed jej świadczeniem, Usługodawca powiadomi o niej Usługobiorcę w postaci elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wraz linkiem do zmienionej treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli pomimo powiadomienia o zmianie Regulaminu Usługobiorca nie rozwiązał umowy świadczenia Usługi w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Rozwiązanie umowy o śiwadczenie Usługi nie wymaga podawania przyczyn i następuje ze skutkiem natychmiastowym. Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy,  W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim umowa świadczenia Usługi ulega rozwiązaniu oraz, o ile Strony nie postanowią inaczej, Usługodawca niezwłocznie zwróci Usługobiorcy cenę zapłaconą przez Usługobiorcę za Szkolenie objęte umową świadczenia Usługi, która uległa rozwiązaniu. Zwrot ceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w wysokości i w sposób, w jakich została dokonana zapłata przez  Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy po zawarciu umowy świadczenia Usługi, a przed jej świadczeniem.
 2. Usługobiorca dokonując zakupu Szkolenia wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2023 r.