Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

Regulamin – webinarium nieodpłatne

usługi świadczonej drogą elektroniczną - nieodpłatne szkolenie w formie webinarium
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Spółkę DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS EDUKACJA I DORADZTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (60-711) przy ul. Strusia 10, KRS nr 0000536602, NIP 7780085150, osoba do kontaktu: Dominika Sobol-Gotowska, e-mail: dominika.sobol-gotowska@ziemski.com.pl, nr telefonu: (61) 866 26 28 (zwaną dalej: Usługodawcą), polegającej na umożliwieniu Usługobiorcy dostępu do wysłuchania szkolenia obejmującego określone przez Usługodawcę zagadnienia prawne odnoszące się do działalności gospodarczej przedsiębiorców, a prowadzonego zdalnie w formie webinarium z wykorzystaniem narzędzia technicznego o nazwie Clickmeeting, połączonego z możliwością zadawania pytań poprzez chat oraz oceny szkolenia (zwaną dalej: Usługą lub Szkoleniem). 
 2. Z uwagi na przedmiot Usługi i jej charakter jest ona świadczona nieodpłatnie i nie jest kierowana do osób fizycznych do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.
 3. Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, inna niż określona w ust. 2 Regulaminu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłosiła udział w Szkoleniu zgodnie z Regulaminem.
 4. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną (imię, nazwisko, adres e-mail) jest Usługodawca, a podstawą prawną ich przetwarzania przez Usługodawcę jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO, a te dane osobowe będą przechowywane -z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu – przez okres świadczenia Usługi i niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 5. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celu ich przetwarzania, nie jest wymogiem ustawowym, ale jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia Usługi, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jej świadczenia. 
 6. Usługobiorcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw Usługobiorca może  skontaktować się z Usługodawcą na ww. adres Usługodawcy lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy.
 7. Usługodawca co danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Usługodawca wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe Usługobiorcy:
  1. nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
  2. mogą być udostępniane podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  3. mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Usługodawcą.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Usługobiorca wykonuje – w odpowiedzi na ofertę Usługodawcy – następujące czynności:
  1. dla zgłoszenia udziału w Szkoleniu i zawarcia przez Strony umowy świadczenia Usługi:
   1. potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treści; 
   2. dobrowolne podaje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) niezbędne dla świadczenia Usługi;
   3. klika na link aktywacyjny z e-maila wysłanego przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres e-mail w celu jego weryfikacji;

    i tym samym przyjmuje ofertę Usługodawcy w tym zakresie, a w związku z czym dochodzi do zawarcia przez Strony umowy świadczenia Usługi, a dla której świadczenia przez Usługobiorcę:
  2. klika na link aktywacyjny, o którym mowa w ust. 12 Regulaminu i następnie przycisk: „Wchodzę”. 

   z tym, że usługa Szkolenia będzie świadczona w ramach ograniczenia w funkcjonalności narzędzia technicznego o nazwie Clickmeeting jakie ma Usługodawca co do uczestniczenia w danym Szkoleniu maksymalnie 100 osób. 
 10. Szkolenie może być nagrywane wyłącznie przez Usługodawcę i wyłącznie w zakresie wystąpienia prelegenta i jego prezentacji. Wystąpienia prelegenta i jego prezentacja podlegają ochronie prawnej, w tym w zakresie regulacji ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość podawanych danych. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 12. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym do Szkolenia najpóźniej jeden dzień przed Szkoleniem. Otrzymanie linka aktywacyjnego stanowi również potwierdzenie zawarcia przez Strony umowy świadczenia Usługi. W przypadku braku otrzymania linku aktywacyjnego, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą na ww. nr telefonu osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy. W przypadku nieaktywowania linku przez Usługobiorcę, co jest możliwe najwcześniej na jedną godzinę przed planowanym terminem Szkolenia w dniu lub w czasie prowadzenia Szkolenia, nie ma możliwości późniejszego świadczenia Usługi. 
 13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies – więcej informacji w tym zakresie w Polityce Prywatności, z którą zapoznać się można tutaj;
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej (adres e-mail).
 14. Usługodawca może zmienić datę i godzinę Szkolenia jeżeli – z przyczyn niezależnych od Usługodawcy – nawiązanie połączenia lub przeprowadzenie Szkolenia będzie niemożliwe lub bardzo utrudnione, w tym z powodu usprawiedliwionej nieobecności prelegenta. W takiej sytuacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi o nowym terminie Szkolenia.
 15. Usługobiorca może zrezygnować ze Szkolenia w każdym czasie poprzez nieaktywowanie linka do Szkolenia lub zakończenie w nim udział , a wówczas umowa świadczenia Usługi ulega rozwiązaniu.
 16. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na ww. adres Usługodawcy lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 17. Wszelkie udostępnione w ramach świadczenia usługi Szkolenia treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Treści prezentowane w ramach Szkolenia stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów prelegenta w chwili ich zaprezentowania oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy w jakiejkolwiek sprawie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści prezentacji oraz poglądów i stanowisk w nich wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub linii orzeczniczej sądów i organów administracji. Ani Usługodawca, ani prelegent nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez Usługobiorcę lub osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści przekazanych na Szkoleniu. 
 18. Usługodawca może zmienić Regulamin. Jeżeli zmiana Regulaminu nastąpi po zawarciu  umowy świadczenia Usługi, a przed jej świadczeniem, Usługodawca powiadomi o niej Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wraz linkiem do nowej treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli pomimo powiadomienia o zmianach nie wypowiedział on umowy świadczenia Usługi w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie to nie wymaga podawania przyczyn i następuje ze skutkiem natychmiastowym. Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o wypowiedzeniu na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy, wysyłając wiadomość o treści „Wypowiadam – rezygnuję ze świadczenia usługi Szkolenia”, a wówczas umowa świadczenia Usługi ulega rozwiązaniu.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.