Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

Regulamin – konto klienta

usługi świadczonej drogą elektroniczną - konto Klienta
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Spółkę DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS EDUKACJA I DORADZTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (60-711) przy ul. Strusia 10, KRS nr 0000536602, NIP 7780085150, osoba do kontaktu: Dominika Sobol-Gotowska, e-mail: dominika.sobol-gotowska@ziemski.com.pl, nr telefonu: (61) 866 26 28 (zwaną dalej: Usługodawcą), polegającej na umożliwieniu Usługobiorcy korzystania z konta Klienta dla zawierania umów dotyczących świadczenia przez Usługodawcę usług w zakresie nieodpłatnych bądź odpłatnych szkoleń zgodnie z odrębnymi Regulaminami w tym zakresie (zwaną dalej: Usługą lub kontem Klienta).
 2. Z uwagi na przedmiot Usługi i jej charakter jest ona świadczona nieodpłatnie i nie jest kierowana do osób fizycznych do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.
 3. Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, inna niż określona w ust. 2 Regulaminu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła konto Klienta zgodnie z Regulaminem.
 4. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną (imię, nazwisko, adres e-mail, ………… /pozostałe dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku odpłatnych szkoleń w przypadku woli wzięcia w nich udziału /…………..) jest Usługodawca, a podstawą prawną ich przetwarzania przez Usługodawcę jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO, a te dane osobowe będą przechowywane – z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu – przez okres świadczenia Usługi i niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 5. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celu ich przetwarzania, nie jest wymogiem ustawowym, ale jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia Usługi, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jej świadczenia. 
 6. Usługobiorcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw Usługobiorca może  skontaktować się z Usługodawcą na ww. adres Usługodawcy lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy.
 7. Usługodawca co danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Usługodawca wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe Usługobiorcy:
  1. nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
  2. mogą być udostępniane podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  3. mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Usługodawcą.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Dla zawarcia umowy świadczenia Usługi i jej świadczenia Usługobiorca wykonuje następujące czynności:
  1. potwierdza zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treści;
  2. przeprowadza czynności niezbędne do założenia konta Klienta w domenie https://ziemskidoradztwo.pl/,  w tym dobrowolne podaje dane osobowe niezbędne dla świadczenia Usługi, tworzy hasło i zachowuje je w tajemnicy;
  3. klika na link aktywacyjny z e-maila wysłanego przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres e-mail w celu jego weryfikacji.
 10. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość podawanych danych. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies – więcej informacji w tym zakresie w Polityce Prywatności, z którą zapoznać się można tutaj;
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej (adres e-mail).
 12. Każda ze Stron może zrezygnować ze świadczenia Usługi bez podawania przyczyn i ze skutkiem natychmiastowym. Usługodawca może  zrezygnować ze świadczenia Usługi poprzez zaprzestanie jej świadczenia. Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o rezygnacji na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy, wysyłając wiadomość o treści „Rezygnuję ze świadczenia usługi konta Klienta ”, a wówczas Umowa świadczenia Usługi ulega rozwiązaniu.
 13. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na ww. adres Usługodawcy lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 14. Usługodawca może zmienić Regulamin. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli pomimo powiadomienia przez Usługodawcę o zmianach Usługobiorca nie wypowiedział umowy świadczenia Usługi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie to nie wymaga podawania przyczyn i następuje ze skutkiem natychmiastowym. Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o wypowiedzeniu na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy, wysyłając wiadomość o treści „Wypowiadam – rezygnuję ze świadczenia usługi konta Klienta”, a wówczas Umowa świadczenia Usługi ulega rozwiązaniu.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.