Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

Regulamin – informacje handlowe

usługi świadczonej drogą elektroniczną - informacje handlowe
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Spółkę DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS EDUKACJA I DORADZTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (60-711) przy ul. Strusia 10, KRS nr 0000536602, NIP 7780085150, osoba do kontaktu: Dominika Sobol-Gotowska, e-mail: dominika.sobol-gotowska@ziemski.com.pl, nr telefonu: (61) 866 26 28 (zwaną dalej: Usługodawcą), polegającej na wysyłaniu Usługobiorcy jako oznaczonemu odbiorcy będący osobą fizyczną informacji handlowych związanych z działalnością lub z ofertą handlową Usługodawcy, w tym informacji o szkoleniach, w tym prowadzonych zdalnie w formie webinariów, a który wyraził dobrowolne zgodę na wielokrotne otrzymywanie – zgodnie z Regulaminem – na jego podany adres poczty elektronicznej (e-mail) od Usługodawcy tych informacji handlowych, a który to adres udostępnił w tym celu (zwane dalej: Usługą lub usługą wysyłania Informacji lub Informacjami).
 2. Z uwagi na przedmiot usługi wysyłania Informacji i jej charakter jest ona świadczona nieodpłatnie i nie jest kierowana do osób fizycznych do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.
 3. Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna określona w ust. 1 Regulaminu, inna niż określona w ust. 2 Regulaminu, która wyraziła dobrowolną zgodę  na otrzymywanie Informacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną (adres e-mail) jest Usługodawca, a podstawą prawną ich przetwarzania przez Usługodawcę jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO, a te dane osobowe będą przechowywane – z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym o ile wcześniej Usługobiorca nie wycofa ww. zgody lub nie wniesie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego Usługodawcy zgodnie z Art. 21 RODO – przez okres świadczenia Usługi i niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 5. Usługobiorca ma prawo wycofać ww. zgodę w dowolnym momencie rezygnując ze świadczenia usługi wysyłania Informacji zgodnie z ust. 13 Regulaminu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celu ich przetwarzania, nie jest wymogiem ustawowym, ale jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia Usługi, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jej świadczenia. 
 7. Usługobiorcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia ww. sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą na ww. adres Usługodawcy lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy.
 8. Usługodawca co danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Usługodawca wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe Usługobiorcy:
  1. nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
  2. mogą być udostępniane podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  3. mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Usługodawcą.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. Dla zawarcia umowy świadczenia Usługi i jej świadczenia Usługobiorca wykonuje następujące czynności:
  1. potwierdza zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treści;
  2. dobrowolnie wyraża ww. zgodę,  
  3. dobrowolne podaje dane osobowe (adres e-mail) niezbędne dla świadczenia Usługi;
  4. klika na link aktywacyjny z e-maila wysłanego przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres e-mail w celu jego weryfikacji.
 11. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość podawanych danych. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 12. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies – więcej informacji w tym zakresie w Polityce Prywatności, z którą zapoznać się można tutaj;
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej (adres e-mail).
 13. Każda ze Stron może zrezygnować ze świadczenia usługi wysyłania Informacji bez podawania przyczyn i ze skutkiem natychmiastowym. Usługodawca może  zrezygnować ze świadczenia usługi wysyłania Informacji poprzez zaprzestanie wysyłania Informacji. Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o rezygnacji klikając na link dostępny w treści wysłanej Informacji („Rezygnuję ze świadczenia usługi wysyłania Informacji ”) lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy, wysyłając wiadomość o treści „Rezygnuję ze świadczenia usługi wysyłania Informacji ”, a wówczas Umowa świadczenia usługi wysyłania Informacji ulega rozwiązaniu.
 14. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na ww. adres Usługodawcy lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 15. Wszelkie udostępnione w ramach świadczenia usługi wysyłania Informacji treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Usługodawcy. 
 16. Usługodawca może zmienić Regulamin. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli pomimo powiadomienia przez Usługodawcę o zmianach Usługobiorca nie wypowiedział umowy świadczenia usługi wysyłania Informacji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie to nie wymaga podawania przyczyn i następuje ze skutkiem natychmiastowym. Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o wypowiedzeniu na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Usługodawcy, wysyłając wiadomość o treści „Wypowiadam – rezygnuję ze świadczenia usługi wysyłania Informacji”, a wówczas Umowa świadczenia usługi wysyłania Informacji ulega rozwiązaniu.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.