Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – poprawki odrzucone i przyjęte

24.02.2024

W piątek (7 lipca 2023 r.) Sejm obradował nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W nawiązaniu do szkolenia, które odbyło się 28 czerwca br., publikujemy krótką informację na temat tego, które poprawki zostały odrzucone, a które przyjęte.

Odrzucono poprawki dotyczące:

 • zdefiniowania pojęcia przedsięwzięcia sektora rolnictwa związanego z hodowlą lub chowem zwierząt, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz możliwości lokalizowania wielkopowierzchniowych ferm zwierzęcych tylko na podstawie planów miejscowych,
 • rozdzielenia prawa własności nieruchomości od prawa do jej zagospodarowania i zabudowy oraz dodania ogólnego przepisu stanowiącego, że przestrzeń jest dobrem wspólnym,
 • rozszerzenia obligatoryjnych elementów planu ogólnego o określenie obszarów uzupełnienia zabudowy, zatem ustalenie tych obszarów w planie ogólnym będzie fakultatywne,
 • uchylenia przepisu, na podstawie którego Rada Ministrów może wystąpić do wojewody o wydanie zarządzenia w sprawie planu miejscowego dla inwestycji o szczególnym znaczeniu strategicznym;
 • objęcia reformą planowania przestrzennego szeroko rozumianego pojęcia odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych,
 • tego, by w ustawie wprost wskazana była konieczność zapewnienia zgodności zintegrowanego planu inwestycyjnego z planem ogólnym,
 • wydłużenia terminu na upublicznienie wniosku o uchwalenie ZPI,
 • skrócenia do 2 lat terminu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, zatem pozostaje termin pięcioletni,
 • uzależnienia wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości od realizacji ustaleń planu miejscowego w zakresie zabudowania nieruchomości,
 • zmian w zakresie obszarów rewitalizacji,
 • wydłużenia mocy obowiązującej studiów z 31 grudnia 2025 r. na 31 grudnia 2028 r., zatem studia pozostaną w mocy do dnia wejścia w życie w danej gminie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do końca 2025 r.
 • wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, które stały się prawomocne przed wejściem w życie ustawy.

Przyjęto natomiast poprawkę doprecyzowującą pojęcie interesariusza w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe przyjęte poprawki mają charakter doprecyzowujący i zmierzają do zapewnienia ustawie spójności terminologicznej.

Wobec zakończenia prac w Parlamencie nowelizacja trafi do podpisu Prezydenta.

Tekst: apl. adw. Magdalena Wilczyńska

Szkolenia w formie online

Wystarczą 3 proste kroki, aby uczestniczyć w naszych szkoleniach:

 • Kup dostęp
 • Odbierz potwierdzenie
 • Uczestnicz w szkoleniu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami tutaj lub przejdź do sekcji FAQ.

Czekamy na Ciebie!